Radio Goree Network

Transmettez l'Information

Brussel-Bruxelles (EU) Maand van de Internationale Solidariteit 2008 Mois de la Solidarité Internationale (06.10.2008-11.11.2008)

Bruxelles (Belgique) Mois de la Solidarité Internationale 2008 (Du 06.10.2008 jusqu’au 11.11.2008)

Brussel-Bruxelles (EU) Maand van de Internationale Solidariteit 2008 Mois de la Solidarité Internationale (06.10.2008-11.11.2008)

Beste Brusselaars,

Het is mij een waar genoegen u uit te nodigen op deze 7de editie van de Maand van de Internationale
Solidariteit. Traditiegetrouw bundelen de Stad Brussel en de Brusselse verenigingen hun krachten en hun ervaring voor een meer solidaire en rechtvaardige wereld.
De wereld is steeds meer een globaal dorp geworden: klimaat, gezondheid, economie en armoede zijn thema’s die we niet meer binnen het beperkte kader van onze grenzen kunnen benaderen.
Het is dan ook van essentieel belang dat onze solidariteit en ons engagement deze grenzen overstijgen.
Als wereldburgers spelen wij allen een rol in internationale solidariteit. Daarom is deze Maand in de eerste plaats jullie maand. Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen om iedereen erbij te betrekken: burgerverenigingen, ontwikkelingsdeskundigen, scholieren, migrantenverenigingen, artiesten uit
alle hoeken van de wereld, enz. Solidariteit zou daarenboven zinloos zijn in een wereld van onwetendheid. De kennis van verschillende wereldculturen is onontbeerlijk om bruggen te bouwen tussen volkeren. Daarom is er een belangrijke plaats weggelegd voor de kunst als bindmiddel, die de mogelijkheid biedt om mensen
bewust te maken van de Noord-Zuidproblematiek. Ik nodig u uit om de harde realiteit van kindsoldaten, het dagelijkse leven in de straten van Kinshasa en de kinderarbeid te ontdekken aan de hand van werken van bekende Afrikaanse cineasten. Hedendaagse kunstschilders zullen u Algerije, Kameroen et Congo-Brazzaville doen ontdekken. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat het ook om een feest gaat. De beste wereldmuziek zal de hele maand lang in uw oren weerklinken, onder andere bij de Openingsplechtigheid en tijdens het Solid’art festival. Ik hoop u talrijk te mogen ontmoeten en wens u een zeer aangename Maand van de Internationale Solidariteit toe.

Chères Bruxelloises, chers Bruxellois,

Je suis heureux de vous inviter chaleureusement à l’édition 2008 du Mois de la Solidarité Internationale. Lors de ce mois, la Ville de Bruxelles et les associations bruxelloises de solidarité internationale unissent leurs forces et leurs savoir-faire pour un monde plus juste et solidaire.
De plus en plus, le monde apparaît comme un village global : le climat, la santé, l’économie, la pauvreté sont des enjeux qu’on ne peut plus aborder dans le cadre unique de nos frontières. Il est dès lors primordial que la
solidarité et la mobilisation citoyenne dépassent également nos frontières.
Citoyens du monde, nous sommes tous les acteurs de la solidarité internationale. C’est pourquoi ce mois de la solidarité internationale est avant tout le votre. La volonté du Collège des Bourgmestre et Echevins est d’impliquer chacun :
associations citoyennes, experts du développement, élèves, associations de migrants, artistes de tout
bord, etc.
Par ailleurs, la solidarité serait vaine dans un monde d’ignorance. La connaissance des différentes cultures du monde est indispensable pour l’établissement de ponts entre les peuples. C’est pourquoi une place importante est réservée à l’art et à son rôle en tant que moyen de sensibilisation aux problématiques Nord/Sud. Je vous
invite à découvrir la réalité des enfants soldats, le quotidien dans les rues de Kinshasa, le travail des enfants à travers les œuvres de magnifiques cinéastes africains. Je vous propose de découvrir l’Algérie, le Congo Brazzaville et le Cameroun à travers le pinceau d’artistes contemporains. Enfin, il ne faut pas oublier le caractère festif et convivial de l’évènement. La musique sera au rendez-vous à la soirée d’ouverture au Festival
Solid’art et tout au long du mois de la Solidarité Internationale. J’espère donc vous voir nombreux à ces évènements et vous souhaite déjà un très bon mois de la Solidarité Internationale.

Bertin Mampaka: De Schepen van Internationale Solidariteit / Echevin de la Solidarité Internationale,

…..     Linken – Liens

Mbagnick Diouf, Radio Goree Network / les griots du Web, Sept. 2008-2009

Categories: Brussel- Bruxelles (EU) Maand van de Internationale Sol - Cinemas d'Afrique - Les Cultures d'Afrique - Outdoor